Lunes, Setyembre 15, 2014

Groups Launch Resistance Movement vs. Noynoy Aquino

Kuha ni Omeng Abunda ng Sanlakas, 091514

Joint Press Release
15 September 2014 

Groups Launch Resistance Movement vs. Aquino’s Emergency Powers, Cha-Cha, Term Extension and Attacks vs Supreme Court

“When injustice becomes law, resistance becomes a duty.” Atty Aaron Pedrosa, SANLAKAS Secretary General borrows a quote from Thomas Jefferson, as various groups and sectoral organizations gathered to launch a movement dubbed as “All Resist Movement” (ARM the People!). 

Leaders of the Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). SANLAKAS, Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita sa Lunsod (KPML), Aniban ng Magsasaka sa Agrikultura (AMA), Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT), Metro Manila Vendors Alliance (MMVA) and Partido Lakas ng Masa (PLM) took turns in lambasting President Noynoy Aquino’s request for a Joint Resolution from Congress that would grant him emergency powers to address a purported energy crisis in 2015.

Leody de Guzman, BMP President, added, “Two presidents invoked and used Emergency Powers: Fidel Ramos, when he used it and locked-in the country in IPP contracts that to this day the Filipino people are paying for in high electricity rates; and Gloria Arroyo, when she wielded emergency powers to preserve her fraudulently acquired presidency in the 2004 elections. During both times, emergency powers did not serve the people’s interest and welfare at all.” 

“Why does he need Emergency Powers? The energy crisis is the result of EPIRA, a law that after over ten years of existence has proven to have failed in ensuring power supply and affordable electricity for the people, especially the masses. If Congress should act to resolve the crisis, it is should not be to give Noynoy emergency powers but to throw out EPIRA and pass a new law that gives back the control of the power industry to government.” decried Flora A. Santos of the Metro Manila Vendors Alliance.

“Connect the dots. From appropriating the powers of Congress to stop approved government projects, declaring these funds as “savings” in order to divert the funds into other projects, and the cross-border transfer of these funds to allies and prospective allies, his endorsement of ChaCha for the expressed purpose of clipping the powers of the Supreme Court, his innuendos towards term extension, and now, Aquino wants emergency powers. Doesn’t this smack of Marcosian rule?” Pedrosa pointed out. 

The groups also opposed the Economic ChaCha, .spearheaded by House Speaker Sonny Belmonte. Sonny Melencio, PLM Chairman, described the move to insert the phrase “and as provided by law” towards allowing 100% foreign ownership in the Philippines as “an attempt to give foreign corporate interest a free pass to ravage the nation’s natural and human resources without any guarantees that it will benefit the entire populace and not only the factories in export processing zones and the residences of the propertied classes”.

While Aquino and his allies give foreign corporate interest carte blanche rights to plunder our economy, PNoy is going on his 4-European Nation 8-day Tour on a Filipino labor-pimping mission.”, added Gie Relova of BMP”.

“All of the Heads of State and corporate bosses that Aquino will talk to will find out how dirt cheap Filipino labor is and how contractualization has breached all industries in the country and that once the constitution is amended, it will make it even more profitable for capitalists to invest here, Relova said.

The All Resist Movement (ARM the People) which they described as a peoples’ crusade in response to Noynoy Aquino’s plans to further plunder the economy and extend his term in office by amending the constitution and utilizing special provisions that will grant him emergency powers.

The ARM the People campaign, as the militants articulated “is also the peoples’ response and resistance to the crude political maneuvers of Aquino and allies to secure their political survival in the 2016 elections by the continued practice of the pork barrel system”.

Pedrosa argued that, “After the striking down of the impeachment charges before the House, this call to arms is the logical step forward for an aggrieved and victimized nation to redress the four-year epic failure of the presidency of Aquino and the unabated neglect and misery of our people”.

ARM the People will be launched this coming week from the 16th onward with a series of mass actions to bring to Noynoy’s doorstep in Malacanang, to Congress, to the Senate the resistance of a people who will not allow corruption, injustice or tyranny to prevail.

On September 21, ARM the People will hold simultaneous protest actions at the grassroots level in various cities and municipalities in Metro Manila, and in major city centers in Laguna, Cavite, Bulacan, Cebu, Iloilo, Bacolod, Tacloban, Davao City and Ozamiz City.#

All Resist Movement (ARM the People!), Inilunsad

Kuha ni Omeng Abunda ng Sanlakas, 091514

Joint Press Release
15 Setyembre 2014 

Resistance Movement, Inilunsad ng iba’t ibang grupo laban sa Emergency Powers ni Aquino, Cha-Cha, Term Extension at Atake sa Korte Suprema

“Kapag naging batas ang inhustisya, tungkulin na nating makibaka.” Hiniram ni Atty. Aaron Pedrosa, Secretary General ng SANLAKAS, ang mga pananalitang ito kay Thomas Jefferson, habang nagtitipon ang iba’t ibang grupo at organisasyong sektoral sa paglulunsad ng isang kilusang tinawag nilang “All Resist Movement” (ARM the People!).

Kinutya ng mga lider ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). SANLAKAS, Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita ng Lunsod (KPML), Aniban ng Magsasaka sa Agrikultura (AMA), Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT), Metro Manila Vendors Alliance (MMVA), at Partido Lakas ng Masa (PLM) ang kahilingan ni Pangulong Noynoy Aquino sa kahilingan nitong Joint Resolution mula sa Kongreso na magbibigay sa kanya ng emergency power upang matugunan ang napipintong krisis sa enerhiya sa 2015.

Idinagdag pa ni Leody de Guzman, pangulo ng BMP, “Dalawang pangulo na ang naggiit at gumamit ng emergency power: si Fidel Ramos, nang ginamit niya ito at ipiniit ang bansa sa mga kontrata ng IPP na hanggang sa ngayon, nagbabayad ang mamamayang Pilipino ng napakataas na presyo ng kuryente; at si Gloria Arroyo, nang ginamit niya ang emergency power upang mapanatili sa kanyang nakuha-sa-dayang pangkapangulo noong halalang 2004. Sa dalawang panahong iyon, hindi nakapagsilbi sa kapakanan at kagalingan ng mamamayan ang emergency power.”

“Bakit niya kailangan ng emergency power? Ang krisis sa enerhiya ang resulta ng EPIRA, isang batas na makalipas ang mahigit sampung taon ay patunay ng pagkabigong matiyak ang suplay sa kuryente at abotkayang elektrisidad para sa mamamayan, lalo na sa mga maliliit. Kung kikios ang Kongreso para maresolba ang krisis, ito’y hindi ang bigyan ng emergency power si Noynoy kundi ibasura ang EPIRA at magpasa ng bagong batas na magbabalik sa pamahalaan ng kontrol sa industriya ng kuryente,” puna ni Flora A. Santos ng Metro Manila Vendors Alliance.

“Ikonekta natin ang mga tuldok. Mula sa paglalaan ng kapangyarihan ng Kongreso upang matigil ang mga aprubadong proyekto ng gobyerno, na idinedeklrarang “ipon” o “savings” ang mga pondong ito upang mailipat ang mga pondo sa ibang proyekto, at ang mga paglilipat ng mga pondong ito sa mga alyadao at inaasahang alyado, ang kanyang pag-endorso sa ChaCha para sa adhikain niyang mabawasan ang kapangyarihan ng Korte Suprema, ang mga pasaring niya sa pagpapalawig ng termino, at ngayon, nais ni Aquino ng emergency power. Hindi ba ito isang paggaya sa pamamahala ni Marcos?” pagdidiin pa ni Pedrosa.

Laban din ang mga nasabing grupo sa Economic ChaCha, na pinangungunahan ni House Speaker Sonny Belmonte. Inilarawan ni Sonny Melencio, pangulo ng PLM, ang kilos upang ipasok ang pariralang “and as provided by law” hinggil sa pagpayag sa 100% pag-aari ng dayuhan sa Pilipinas bilang “pagtatangkang bigyan ng libreng pases ang mga dayuhang korporasyon na was akin ang likas-yaman at lakas-paggawa ng bansa nang walang anumang katiyakan na ito’y magbibigay ng benepisyon sa buong mamamayan, at hindi lang sa mga pabrika sa export processing zones at sa mga tahanan ng uring maraming pag-aari”.

Habang binibigyan ni Aquino at kanyang mga alyado ang interes ng mga dayuhang korporasyon ng blangkong karapatang mandambong sa ating ekonomya, patungo naman si PNoy sa kanyang walong araw na pagdalaw sa apat na bansa sa Europa upang ibugaw ang manggagawang Pilipino.” Dagdag ni Gie Relova ng BMP.

“Lahat ng mga Pinuno ng Estado at mga boss na kapitalista na kinakausap ni Aquino ay malalaman kung gaano kamura ang lakas-paggawa ng manggagawang Pilipino, at paanong dumaragsa ang kontratwalisasyon sa lahat ng industriya sa bansa, at kapag naamyendahan ang konstitusyon, lalo pang magkakamal ng tubo ang mga kapitalistang magnenegosyo rito,” dagdag pa ni Relova.

Ang All Resist Movement (ARM the People) na inilarawan nilang krusada ng taumbayan bilang tugon sa plano ni Aquino na patuloy pang dambungin ang ekonomya at palawigin ang kanyang termino sa pwesto sa pamamagitan ng pag-amyenda sa konstitusyon at paggamit ng mga ispesyal na probisyon na magbibigay sa kanya ng mga emergency power.

Ang kampanyang ARM the People, na ipinaliliwanag ng mga militante “ang siya ring tugon ng sambayanan at paglaban sa baluktot na maniobrang pulitikal ni Aquino at ng kayang mga kaalyado upang matiyak ang kanilang pulitikal na pananatili sa halalang 2016 sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng sistemang pork barrel”.

Iginiit pa ni Pedrosa, “Matapos na mabasura ang mga impeachment charges sa Mababang Kapulungan, ang panawagang pag-aarmas na ito ang lohikal na hakbang pasulong para sa inapi’t biniktimang bansa upang tugunan ng apat-na-taong pagkabigo ng pagkapangulo ni Aquino at ang patuloy na pagbalewala at karukhaan ng ating mamamayan”.

Ilulunsad ang ARM the People sa susunod na linggo mula sa ika-16 sa pamamagitan ng serye ng mga aksyong masa upang madala sa tarangkahan ni Noynoy sa MalacaƱang, sa Kongreso, sa Senado ang pakikibaka ng taumbayang hindi pumapayag sa katiwalian, inhustisya o tiranya na manatili.

Sa Setyembre 21, maglulunsad ng sari-saring pagkilos sa antas ng masa ang ARM the People sa iba’t ibang lungsod at bayan sa Metro Manila, at sa mga mayor na sentrong lungsod sa Laguna, Cavite, Bulacan, Cebu, Iloilo, Bacolod, Tacloban, Lungsod ng Davao at Lungsod ng Ozamiz.#

Lunes, Agosto 25, 2014

Sigaw sa Mendiola at Luneta: Pork Abolition, Hindi Term Extension, Hindi ChaCha!

Sigaw sa Mendiola at Luneta: Pork Abolition, Hindi Term Extension, Hindi ChaCha!

Agosto 25, 2014 - Madaling araw pa lang ng Lunes ay nasa Mendiola na ang mga kasapi ng SANLAKAS, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lungsod (KPML), Metro Manila Vendors Alliance (MMVA), Zone One Tondo Organization (ZOTO), Piglas-Kabataan, at Teatro Proletaryo. Bandang ikapito ng umaga ay dumating naman ang Partido Lakas ng Masa (PLM).

Sa saliw ng ChaCha, at ng awiting "Kung alam mo lang, Bayan" (rendisyon ng awiting "Kung Alam Mo Lang, Violy" ni Gary Granada), nagsayaw ang mga kasapi ng Teatro Proletaryo sa Mendiola, bandang ikaanim ng umaga. Ito'y bahagi ng kanilang protesta laban sa pork barrel at term extension na balak ni Pangulong Noynoy Aquino kaya nais nitong magkaroon ng ChaCha o Charter Change.

Bandang ikasiyam ng umaga ay nagmartsa na sila patungo sa Quirino Grandstand upang makiisa sa mas malawak na pagtitipon ng sambayanan. Idinaos sa Luneta ang aktibidad na "Stand Up! Sign Up!" o "Manindigan at Lumagda" laban sa pakanang term extension ng pamahalaang Aquino.

Ulat at mga litrato ni Greg Bituin Jr.

Martes, Hulyo 29, 2014

Mga kawatan sa pamahalaan DAPat managot

SONA 2014: "Mga kawatan sa pamahalaan DAPat managot"

Lunes, Hulyo 28, 2014 - Nakiisa ang grupong Metro Manila Vendors Alliance (MMVA) sa martsa sa ikalimang SONA (State of the Nation Address) ni Pangulong Noynoy Aquino, dalawang taon bago matapos ang kanyang termino. 

Dala ang malaking streamer na de-gulong na may panawagang "Aquino, Patalsikin! Itakwil ang Kurap at Elitistang Rehimen! Itayo ang Gobyerno ng Masa!", kasama nilang nagmartsa ang mga grupong Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), SANLAKAS, Partido Lakas ng Masa (PLM), Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lungsod (KPML), Samahan ng Mamamayan - Zone One Tondo Organization (SM-ZOTO), Aniban ng Manggagawa sa Agrikultura (AMA), SUPER-Federation, Piglas Kabataan (PK), Makabayan-Pilipinas, Koalisyon Pabahay Pilipinas (KPP), atbp. Sumama rin sa kanila ang grupong Manggagawang Sosyalista (MASO) at Teachers' Dignity Coalition (TDC). Mula sa Tandang Sora ay hindi man lang sila nakarating kahit sa Gotesco dahil hinarang na sila ng mga pulis, kaya nagpasya na silang magprograma isang kilometro bago mag-Ever Gotesco, sa kahabaan ng Commonwealth Avenue.

Ang SONA ay ginaganap tuwing ikaapat na Lunes ng Hulyo.

Ulat at mga litrato ni Greg Bituin Jr.

Huwebes, Hulyo 3, 2014

Ang vendor ba ay kapitalista o proletaryado?

ANG VENDOR BA AY KAPITALISTA O PROLETARYADO?
ni Gregorio V. Bituin Jr.

Utak-kapitalista, pero buhay proletaryado. Ganito nga ba maaaring ilarawan ang vendor?

Utak-kapitalista dahil nag-iisip sila ng tubo sa kanilang munting negosyo, tulad ng buy and sell na karaniwan nilang trabaho. Ngunit buhay proletaryado sila dahil wala silang pag-aaring mga pabrika, maliban sa kanilang mga paninda. Kadalasan sa kanila'y nakatira sa mga lugar ng iskwater, mga danger zones, dahil doon na ipinadpad ng tadhana.

Mga vendor silang nagsisikap maghanapbuhay ng marangal, nagtitinda-tinda upang tumubo lamang ng kakarampot. Kumbaga'y mga palpak silang kapitalista kung mahigit na silang sampung taon sa pagnenegosyo ay vendor pa rin, at walang sariling negosyong maipagmamalaki.

Nagsimula sa pagiging vendor ang mayayamang kapitalistang sina Henry Sy at Lucio Tan. Si Henry Sy ay nagsimula sa pagtitinda ng sapatos, at naitayo niya ang Shoe Mart. Si Lucio Tan naman ay nagsimula sa paggawa ng sigarilyo, at naitayo ang pabrika ng Fortune Tobacco.

Ngunit hindi lahat ng vendor ay ganito. Dahil bihira ang tulad nila. May gintong kamay ba sila sa paghawan ng landas tungo sa pag-unlad? Anong uri ng diskarte at anong klaseng utak mayroon sila upang marating ang kinalalagyan nila ngayon? Vendor noon, tycoon ngayon.

Karamihan ng mga vendor ngayon sa bansa ay nabubuhay sa sariling diskarte, buy-and-sell, pagbabakasakali upang makakain bawat araw at hindi magutom ang pamilya. Kilala ang Divisoria at Baclaran sa maraming vendor, na pati ang kalsada ay hindi na madaanan ng mga sasakyan dahil sa nakahambalang nilang paninda.

Dumating pa ang panahong ang mga vendor sa Kalakhang Maynila ay itinuring na animo'y may ketong. Ipinagbawal na sa kanila ang magtinda, itinaboy sa mga bangketang nagmistulang kanilang tindahan, sinusunog ang kanilang mga paninda upang hindi na makabalik muli sa lugar na pinagtitindahan nila. Idineklara sila ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), sa pamumuno ni Bayani Fernando, na mga hudyong dapat malipol. Kaya itinuring din nila si Bayani Fernando na Hitler.

Sa kasagsagan ng bakbakang ito laban sa mga vendor ay naitayo ang Metro Manila Vendors Alliance (MMVA) noong Agosto 30, 2002 sa UP Diliman. Nagkaisa ang mga vendor upang ipagtanggol ang kanilang mga kabuhayan, na siyang tama naman at marapat gawin. Dahil hindi sagot ang hindi pag-imik na kahit nasasaktan na ay oo na lang ng oo.

Kung ating susuriin, ang pagiging vendor ay usapin pa ng survival, usapin kung paano lalamnan ang tiyan ng pamilya bawat araw. Hindi pa ito usapin ng pag-hire ng mga trabahador para magtrabaho sa kanyang negosyo. Dahil usapin ito ng survival at dahil karaniwan ng mga vendor ay nakatira sa mga lugar ng iskwater o mahihirap, hindi pa sila ganap na kapitalista kahit kung mag-isip sila'y tulad ng kapitalista, magkaroon ng tubo ang kanilang pinuhunan. Biktima rin sila ng kapitalismo. Dahil kailangan nilang mabuhay sa ilalim ng umiiral na sistema, ang pagvevendor ang naisipan nilang trabaho. Wala man silang amo, matindi naman ang kotong sa kanila, dahil kung hindi sila magbibigay ng tong, hindi sila makakapagtinda sa lugar.

Sa ngayon, ang vendor ay maaaring ituring na bahagi ng proletaryado, o mga taong walang pribadong pag-aari maliban sa kanilang lakas-paggawa. Bagamat sila'y negosyo na ang nasa isip dahil kailangan nilang buhayin ang kanilang pamilya. Nagbabakasakaling sa pamamagitan ng negosyong ang puhunan ay sariling sikap at kaunting salapi ay magkaroon ng maayos na buhay ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng marangal na paghahanapbuhay.

Biyernes, Hunyo 13, 2014

Mga vendor, nakiisa sa kilos-protesta laban sa katiwalian

MGA VENDOR, NAKIISA SA KILOS-PROTESTA LABAN SA KATIWALIAN

Nakiisa ang grupong Metro Manila Vendors Alliance (MMVA) sa panawagang ikulong lahat ng sangkot sa porb barrel at mga nangurakot sa kaban ng bayan. Sumama sila sa malawakang kilos-protesta nitong Hunyo 12, 2014, mula sa Plasa Salamanca sa Kalaw Ave., hanggang sa Bonifacio Shrine sa Mehan Garden sa Maynila. Kaunti man sila, kasama ang bulto ng grupong Sanlakas, ang kanilang pakikiisa ay isa nang malaking hakbang tungo sa panawagang totoong pagbabago sa lipunan. Nais din nilang magkaisa ang kanilang sektor upang labanan ang katiwalian sa pamahalaan.

Ulat at mga litrato ni Greg Bituin Jr.

Martes, Hunyo 3, 2014

A priest on the plight of vendors and the poor

You shall not Kill - Be Compassionate

“You shall not kill” was what I told the police of Quezon City last May 22, 2014 when I saw them confiscating the stores of the poor at the Agham Road. Victims of the recent demolition they were only trying to eke out a living to survive. “This is a sidewalk and it is against the law, ” the police justified their action. “When you destroy their livelihood, you practically kill them, ” I answered back.

That incident was a good opportunity for me to confront the authorities because a few days back, while riding on a tricycle, I saw a pregnant woman who was running after her wares which were scattered by the police on the Agham road.

Fr. Pete Montallana of Diocese of Infanta
These incidents with government officials abusing the poor people have become a very common sight all over the country. There are no qualms of conscience even if these officials know that they are dealing with citizens who pay for their salaries through taxes and whom they vowed to serve. They select laws they can use and disregard laws that protect human rights because the poor could not afford to defend their rights.

The recent violent demolition in Agham brought home this point very well. The Constitution clearly provides that demolition has to be done in a “just and human manner”. The provisions of UDHA law, for all its defects, should have been followed conscientiously: there should be notice at least thirty days prior to eviction, adequate consultations, proper identification of all persons taking part in demolition, decent housing at affordable cost with basic services and employment opportunities. Moreover, the government was in full battle gear hitting even unarmed citizens and using powerful tear gas – all in the name of road widening but in reality to facilitate the business interests of the Ayalas. In Quezon City development means slow death to poor people.

Even until now NHA could not care less whether families who were left homeless continue to live under the heat of sun or under the rain. There are no more budgets they told the homeless. They are not even allowed to have tents over their heads during the day. The whole urban poor area is now like a Nazi concentration camp surrounded by wires and with more exits closed. What would happen if there would be a fire? Well, security of the land is more important than human beings. And to add insult to injury, they hired people of other faith who themselves lived in area as the security guards - divide and conquer technique. Many people have become numbed to this treatment. Or maybe the lull before a storm.

The government closes it eyes to the reality that demolition and relocation without job opportunities have always been a failure. It only causes intense suffering for the already suffering people. Many relocatees have sold their houses and are back to Manila just to have something to eat. The government does not see that its laws on land reform, contractualization and “libing” (living) wages, privatization, etc exclude the poor from the benefits of society and thus push them to squatting. Government sees only the high profits of business and their personal gains.

Pope Francis articulates it: “Today everything comes under the laws of competition and the survival of the fittest, where the powerful feed upon the powerless. As a consequence, masses of people find themselves excluded and marginalized: without work, without possibilities, without any means of escape. (Evangelii Gaudium, #53, underscoring supplied)

When I jogged around Agham Road last May 29, 2014 at 4:00 AM, I saw, to my surprise, some families whose houses were demolished sleeping on the sidewalk. As human beings endowed with human dignity, they have a right to shelter which should have been given them especially in a predominantly Christian country. But that is not the case. The government has gone into a demolition spree to clear Metro Manila of its half million squatter families and in the process pushing more and more people into grinding poverty which kills. Violence on the unarmed only convinces people that the government listens only to those with arms. This begets more killings.

The police and the military should never be used to crush the dignity of the poor for the moneyed and powerful but rather they should promote Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights: Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services.

Last June 1, 2014 we had no electricity from 6:00 PM until 8:AM the next day. So many families had to endure the heat and mosquitoes. Would that happen if Agham were already be populated by the rich? Descrimination against the dignity of the poor has become so accepted that nobody seems to be bothered by it anymore.

Pope Francis who will be coming in the Philippines in 2015 reminds us : “We are called to care for the vulnerable of the earth”. (Evangelii Gaudium, 209). A compassionate Philippines will be the best welcome for him.

Fr. Pete Montallana – June 2, 2014

-On Exposure in Agham since March, 2014
My email: pinding2003@yahoo.com

Lunes, Mayo 19, 2014

Pandaigdigang Araw ng mga Naglalako ang Mayo 26

May 26 - International Hawkers' Day
Pandaigdigang Araw ng mga Naglalako ang Mayo 26